Nieuws

Vergunningen aangevraagd, ontwerpbesluiten liggen per 21 december ter inzage

Vattenfall heeft mede namens Drei Meulen Wind BV en ECOO BV de vergunningen aangevraagd voor de realisatie van Windpark Eemshaven-West. Dit naar aanleiding van het opnieuw vaststellen van een Voorkeursalternatief voor het hele projectgebied door Gedeputeerde Staten van Groningen (zie bijgevoegde kaart).  

Het gaat om de vergunning en ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming, de watervergunning en de omgevingsvergunning. De aanvragen zijn de afgelopen maanden door de provincie beoordeeld en de ontwerpbesluiten die daarop volgen liggen van 21 december tot 31 januari ter inzage. Het is gedurende deze periode formeel mogelijk op deze besluiten te reageren door een zienswijze in te dienen. U kunt uw schriftelijke zienswijze mailen naar eemshaven-west@provinciegroningen.nl of sturen naar Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluiten Windpark Eemshaven-West’.  

Informatieavond provincie 

Op 17 januari bent u van harte welkom in de Ekamper, Radsweg 12 in Roodeschool waar de provincie een informatiebijeenkomst organiseert (15.00 uur – 17.30 uur en van 18.30 uur – 21.00 uur). U kunt tijdens deze bijeenkomst alle ontwerpbesluiten inzien, uitleg ontvangen over de plannen en eventueel vragen stellen. Ook kunt u (mondeling) uw zienswijze indienen. 

Na de zienswijze periode verleent de provincie de benodigde en eventueel naar aanleiding van de zienswijzen aangepaste vergunningen. Daarna volgt nog een beroepsprocedure mogelijkheid bij de Raad van State. Als de wettelijke termijn hiervoor is afgerond, gaat Vattenfall starten met de voorbereidingen van de bouw (aanbesteding 2024 en start bouw 2025/2026). 

Eerdere bewonersavond

Op 6 september jl. is er in Hotel de Ekamper een bewonersavond georganiseerd door Vattenfall, Drei Meulen Wind, Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken en Stichting Eemswind. Deze bewonersavond was er vooral op gericht om nogmaals toelichting te geven over het pakket aan mitigerende en met name compenserende maatregelen die de initiatiefnemers treffen.  

Mocht u alsnog vragen hebben over de diverse regelingen kom dan op 17 januari naar de informatiebijeenkomst in de Ekamper. De initiatiefnemers hebben daar ook een tafel en staan u graag te woord.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst