Proces

Stichting Eemswind, Drei Meulen Wind, Vattenfall en Energie Coöperatie Oudeschip en Omstreken ontwikkelen een windpark van 24 windmolens in de Eemspolder en Emmapolder, ten westen van de Eemshaven. Informatie over het bouwproces vind je hier.

De groei van duurzame energiebronnen, zoals wind, vormt een belangrijk onderdeel van een toekomst waarin we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.  Daarom investeert Vattenfall fors in wind- en zonne-energie en werkt daarvoor regionaal samen met partners.

Een windpark staat er echter niet zomaar, daar gaat een heel proces aan vooraf. Omwonenden en overige stakeholders bij de plannen betrekken vinden we heel belangrijk. Daarom gaan we graag met omwonenden in gesprek over onze plannen en de opstelling van de windmolens. Meer informatie over de verschillende projectfasen vind je hieronder.

1. Aanwijzen van deze locatie

In het energieakkoord hebben het Rijk en de provincies afspraken gemaakt over het aantal MW dat uit duurzame energiebronnen opgewekt moet worden. Windenergie speelt hierin een belangrijke rol. De provincie Groningen heeft vervolgens drie gebieden aangewezen die bestemd zijn voor windenergie, waaronder het gebied Eemshaven-West.

2. Verkennen mogelijkheden met belanghebbenden en opstellen plan (2017 – heden)

Sinds 2017 zijn er verschillende plannen gepresenteerd om een windpark te ontwikkelen aan zowel het westelijke als oostelijke deel van de Eemshaven. Inmiddels krijgt één van deze plannen – de bouw van een windpark aan de westkant van dit gebied – steeds meer vorm. Mogelijk ontwikkelt Vattenfall in de tweede fase (vanaf 2028) ook een windpark in het oostelijke deel van dit gebied.

Eerdere plannen voor een testlocatie op zee in de buurt van de Eemshaven zijn ingetrokken. Omdat de ontwikkeling van windenergie op zee sneller is gegaan dan verwacht, is de noodzaak voor een testlocatie niet langer aanwezig.

In deze tweede fase zijn er gesprekken gevoerd met landeigenaren en omwonenden over de komst van de windmolens. Ook zijn afspraken gemaakt over hoe de omgeving kan meeprofiteren:

  • De initiatiefnemers gaan jaarlijks 1.050 euro per MW afdragen aan het gebiedsfonds.
  • Energiecoöperatie Oudeschip & Omstreken ontwikkelt twee windmolens.
  • Daarnaast komt er een extra ‘burenbijdrage’ van de grondeigenaren die zich verenigd hebben in Stichting Eemswind. De bijdrage geldt voor omwonenden in een straal van 1.500 meter rondom het windpark.
  • Drei Meulen Wind B.V. ontwikkelt drie windmolens.

3. Ruimtelijke procedure en aanvragen vergunningen (juli – heden)

Een volgende stap in het proces is de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de provincie. Deze notitie heeft van 14 juli tot en met 7 september 2020 ter inzage gelegen. Op basis van deze notitie en de reacties daarop is er verder inhoud gegeven aan het vervolgproces. Het doel van deze notitie is betrokkenen te informeren over het plan, de inhoud en de diepgang van de onderzoeken die uitgevoerd worden.

Om de effecten van het windpark goed in beeld te brengen, voeren de initiatiefnemers na het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau een Milieueffectrapportage (m.e.r.) – procedure uit. Op basis van dit onderzoek kan de provincie een besluit nemen over de vergunningen en het provinciaal inpassingsplan (PIP).

Tegelijkertijd wordt het inpassingsplan opgesteld en worden vergunningen aangevraagd. Een PIP is een bestemmingsplan van een provincie, waarmee de bestemming van een bepaald gebied kan worden vastgelegd. Vervolgens worden zowel een ontwerp van het PIP als een ontwerp van de vergunningen ter inzage gelegd.

4. Inkoop en realisatie (nader te bezien)

Wanneer eventuele zienswijzen in de besluiten zijn verwerkt, stelt de provincie Groningen het PIP definitief vast en verleent zij de benodigde vergunningen. Vanaf dat moment is het mogelijk om tegen deze besluiten in beroep te gaan bij de Raad van State. Als ook de termijn van de eventuele beroepsprocedure van de Raad van State verstreken is, kunnen de initiatiefnemers starten met de voorbereidingen van de bouw.

De verwachting is dat er in 2025 kan worden gestart met de bouw van Windpark Eemshaven-West. De verwachting is dat de windmolens in 2025 – 2026 staan en groene stroom produceren.

Kerncijfers

80 - 96 MW

verwacht vermogen

2023/2024

start bouw (onder voorbehoud)

2025

eerste stroom (onder voorbehoud)Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Het Zweedse energiebedrijf investeert fors in windenergie, als één van de oplossingen om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen.