Nieuws

Update vergunningsprocedure Windpark Eemshaven-West

Het afgelopen jaar is er achter de schermen veel gebeurd bij Windpark Eemshaven-West. Nadat in 2021 omwonenden, binnen een straal van 1.500 meter rondom Windpark Eemshaven-West, hun mening konden geven over de manier waarop windmolens voor fase 1 van het park geplaatst worden en de provincie een keuze heeft gemaakt voor het voorkeursalternatief, heeft Vattenfall eind 2021 de vergunningen aangevraagd. In september 2022 heeft de provincie Groningen de besluitvorming over het Provinciaal Inpassingsplan (een soort bestemmingsplan vanuit de provincie, PIP) voor de eerste fase van Windpark Eemshaven-West van de agenda van de Provinciale Staten gehaald. In dit bericht vertellen we meer over wat er sindsdien is gebeurd en wat er de komende periode staat te gebeuren.

De provincie Groningen haalde het PIP van de agenda van de Provinciale Staten vanwege een vermeende onvolledigheid in het PIP. Zo waren er meerdere ontwikkelaars die aanspraak wilden maken op een positie van windmolens in het gebied. De provincie heeft aan deze ontwikkelaars gevraagd om met elkaar te onderzoeken of het mogelijk is om tot één gezamenlijk plan te komen. Op 21 februari 2023 is vervolgens het voorkeursalternatief voor het toekomstige Windpark Eemshaven-West vastgesteld door de Gedeputeerde Staten. Dit voorkeursalternatief gaat om één plan van 24 windmolens in het hele projectgebied (fase 1 + fase 2) in plaats van een voorkeursalternatief voor alleen fase 1 dat uit 16 windmolens bestond. Drie windmolens van het windpark worden ontwikkeld door Drei Meulen Wind en twee windmolens door de Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken.

Nieuwe vergunningaanvraag
Het uitgangspunt van het nieuwe voorkeursalternatief, en dat van het eerder uitgevoerde Milieueffectrapport (MER), is dat er rekening gehouden wordt met het landschap, de brede leefomgeving en de energieopbrengst. Het door Gedeputeerde Staten gekozen voorkeursalternatief voldoet daaraan, met o.a. turbines in lijnopstellingen en in een raster. Ook is het voorkeursalternatief grotendeels in lijn met het voorkeursalternatief uit de raadpleging van 2021. Met een paar aanpassingen aan het al uitgevoerde MER kan Vattenfall namens alle initiatiefnemers een nieuwe aanvraag indienen en stelt de provincie Groningen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op. De publicatie van de vergunningsaanvraag en conceptbesluiten verwachten we in het tweede kwartaal van 2023. Het definitieve besluit van de Provinciale Staten volgt waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2023.

Bewonersavond
Op 5 april jl. is er in Hotel de Ekamper een bewonersavond georganiseerd door Vattenfall, Drei Meulen Wind, Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken en Stichting Eemswind. Hier is het voorkeursalternatief besproken en met name ook het pakket aan mitigerende en compenserende maatregelen die de initiatiefnemers voor de brede omgeving treffen. Denk aan mitigatie van geluid en slagschaduw, monitoring van nabijgelegen natuurgebieden, de financiële burenregeling, de compensatieregelingen vanuit de coöperatie, een investering in de opwaardering van de Ruidhorn en ook de beloofde beperking van de obstakelverlichting door toepassing van transpondertechniek. Dit jaar worden er meerdere bewonersbijeenkomsten georganiseerd waarbij omwonenden geïnformeerd kunnen worden over de voortgang van het project, de vergunningsprocedure en lopende onderzoeken. Ook zal er nog een aparte bijeenkomst worden georganiseerd met de Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken om de vergoedingsregelingen voor de omwonenden nog meer in detail te bespreken met omwonenden. 

Het voorkeursalternatief. Gele stippen zijn bestaande turbines, zwarte blokjes zijn woningen.

Voorkeursalternatief

Bij het voorkeursalternatief zijn het landschap, de leefomgeving en de energieopbrengst voor het hele gebied leidend geweest. Het gaat hierbij om:

  • het hanteren van vier lijnen;
  • ten minste 1 km afstand tot de woonkernen van Valom én Heuvelderij;
  • turbines van in principe gelijke vorm en afmetingen;
  • onderlinge afstanden tussen de turbines in principe volgens een vast stramien (afstanden en lijnen).
  • Bij het gekozen voorkeursalternatief is de afstand van de windturbines tot de dichtstbijzijnde woning groter dan bij andere mogelijke opstellingen.

Het voorkeursalternatief wordt door de provincie verder uitgewerkt in een provinciaal inpassingsplan (PIP) en vormt de basis voor de vergunningsaanvraag. Ook de milieueffectrapportage (MER) wordt aangevuld met onderzoeken en aangepast. Dit onder andere naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst