Nieuws

Informatiebijeenkomst MER-alternatieven en profijtregeling

Op donderdag 26 oktober ging Vattenfall met een aantal omwonenden uit Valom in gesprek over het geplande Windpark Eemshaven-West. Tijdens dit gesprek gaven we een toelichting op de alternatieven die in de Millieueffectenrapportage (MER) worden meegenomen en de profijtregeling voor omwonenden. Op deze website koppelen we de inhoud van het gesprek en het gepresenteerde materiaal terug.

Milieueffectenrapportage

In de sheets vindt u een toelichting op de ’alternatieven (ontwerpen) voor het windpark. De MER beschrijft het onderzoek naar de effecten van een plan op het milieu. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur, geluid, landschap en ecologie. In de MER worden er verschillende ontwerpen beschreven, van in dit geval het windpark, zodat verschillende milieueffecten in beeld komen. Uiteindelijk wordt één van deze alternatieven of een combinatie van deze alternatieven voorgesteld als Voorkeursalternatief.

Drie alternatieven

Er zijn drie alternatieve windmolenposities met elk twee mogelijke type windmolens: een bestaande windmolen (rotordiameter van 120 – 150 m) of een windmolen die waarschijnlijk bestaat op het moment dat Eemshaven-West wordt gebouwd (150 – 175 m). Bij alle drie de alternatieven wordt bij de bouw zoveel mogelijk de kustlijn gevolgd en worden windmolens in alle gevallenminstens 500 meter van bebouwing geplaatst. Uiteindelijk stekt de provincie het voorkeursalternatief vast.

Profijtregeling

Vattenfall vindt het belangrijk dat omwonenden kunnen meedelen in de opbrengst van het windpark. Met Stichting Eemswind zijn afspraken gemaakt over de uitkering van een deel van de inkomsten aan direct omwonenden. Deze profijtregeling is bedoeld voor bewoners die binnen 1.500 meter van een windmolen van Windpark Eemshaven-West wonen.

Planning

In het eerste kwartaal worden de verschillende MER onderzoeken uitgevoerd. We verwachten dat de provincie vervolgens aan het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar een voorkeursalternatief vaststelt. In het tweede kwartaal van 2021 worden naar verwachting het inpassingsplan en vergunningen opgesteld.

Vind hier:
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst